Data Size Terminology Reference Table

Table 1. Data Size Terminology Reference Table
Term Abbreviation Size (in bytes)

Binary (Bytes)

Kibibyte

KiB

1024

Mebibyte

MiB

10242

Gibibyte

GiB

10243

Tebibyte

TiB

10244

Pebibyte

PiB

10245

Exbibyte

EiB

10246

Zebibyte

ZiB

10247

Yobibyte

YiB

10248

Decimal (Bytes)

Kilobyte

KB

1000

Megabyte

MB

10002

Gigabyte

GB

10003

Terabyte

TB

10004

Petabyte

PB

10005

Exabyte

EB

10006

Zettabyte

ZB

10007

Yottabyte

YB

10008

Decimal (Bits)

Kilobit

Kb

125

Megabit

Mb

125,000

Gigabit

Gb

125,000,000